İDARİ PARA CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İDARİ PARA CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

 

İdari para cezası, devletin idari kurumları tarafından verilen para cezalarıdır. İdari para cezaları 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre vatandaşın kabahat niteliğindeki fiillerine karşı verilmektedir. Bu nedenle idari para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemez, yalnızca icrai işlemler yapılabilir. Hukuk sistemimizde bu cezalara karşı itiraz yolu düzenlenmiştir. Bu cezaların iptali, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27.maddesi uyarınca genel itiraz yolu ile mümkündür. Verilen idari para cezasının yasalara uygun olmadığını yahut usule aykırı bir şekilde ceza verildiğini düşünüyorsanız yasadan kaynaklı itiraz hakkınızı kullanmanız mümkündür.

 

BAŞVURU MAKAMI VE SÜRESİ


İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir. Uygulanan idari para cezası yaptırımına karşı aynı süre içerisinde, cezayı uygulayan ilgili kuruma da itiraz başvurusunda bulunulabilir. Ancak unutulmamalıdır ki kuruma yapılan başvuru yargı yoluna başvuru için yasada belirtilen 15 günlük süreyi durdurmaz. Bu nedenle ilgili kuruma ve mahkemeye yapılacak başvuruları 15 gün içerisinde mutlaka yapmak gereklidir. Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde, bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı itiraz başvurusunda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak mahkeme kararın yerine getirmesini durdurabilir. Aksi takdirde ceza kesinleşecektir.

 

Yapılacak başvurular bizzat ceza yaptırımı yapılan ilgili, kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından yapılmalıdır. Bu kişiler haricinde yapılacak başvurular geçerli olmadığı gibi sürenin kaçırılmasına ve itiraz hakkının kaybına neden olacaktır. İtiraz başvuruları en az iki nüsha şeklinde hazırlanan dilekçe ile yapılmalıdır. Yasa uyarınca 3.000 (üç bin) TL ve altındaki idari para cezaları için itiraz üzerine Sulh Ceza Mahkemesince verilecek kararlar kesin hüküm teşkil etmektedir. Bu nedenle bu kararlara karşı başka bir mahkemeye başvurma imkânı bulunmamaktadır. 3.000 (üç bin) TL üzerindeki idari para cezaları için ise Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği son karara karşı, söz konusu mahkemenin yargı çevresinde yer alan Ağır Ceza Mahkemesine en geç yedi gün içinde itiraz edilebilir.

 

Verilen idari para cezasına başvuran gerçek veya tüzel kişi, itirazı konusunda karar verilinceye kadar başvurusundan vazgeçebilir. Bu durumda bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz. İlgili kamu kurum ve kuruluşu da mahkeme tarafından karar verilinceye kadar kanun yolu başvurusunu kabul ederek idari yaptırım kararını geri alabilir.

 

İDARİ PARA CEZASI VEREBİLEN KURUMLAR

 

- DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİ (Bakanlıklar, Belediyeler, Emniyet, Kaymakamlık, Valilik)

- GENEL MÜDÜRLÜKLER (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü…)

- SOSYAL KAMU KURUMLARI (İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilimsel Kamu Kurumları…)

- KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI (TOBB, Türkiye Barolar Birliği, Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği)

- DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (RTÜK, Telekomünikasyon Kurumu, SPK, BDDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu…)

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp