KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR? TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NASIL DOLDURULUR?


YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN TÜRKİYEDEKİ TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN KİRA ALACAĞI VE TAHLİYE SORUNLARI


Yurtdışında yaşayan ve Türkiye’de bulunan gayrimenkullerini kiraya veren gurbetçiler, kira alacaklarının tahsilinde ve kira ödemelerini yapmayan kiracıların kiralanan taşınmazdan tahliyesinin sağlanmasında pek çok zorluk çekmektedirler. Taşınmaz sahiplerinin yurtdışında olmasını fırsata çevirerek kira bedelini ödemeyen ve taşınmazı tahliye etmeyen kötü niyetli kişilere karşı mülk sahipleri neler yapabilir?


KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ NASIL OLMALIDIR? 

Kira sözleşmesinin yapılması bir şekle bağlı değildir. Taraflar sözlü olarak kira sözleşmesi yapabilecekleri gibi yazılı olarak da kira sözleşmesini yapabilirler. Ancak kira bedelinin ispatı ve daha sonradan çıkacak ihtilafların önlenmesi için yazılı şekilde yapılmasını tavsiye ederiz.


BELİRLİ BİR TARİHTE TAŞINMAZIN AHLİYESİ SAĞLANABİLİR Mİ?

Kira sözleşmesinden ayrı olarak düzenlenecek ‘’Tahliye Taahhütnamesi’’ ile belirlenen bir tarihte kiracının kiralanan taşınmazdan tahliyesi sağlanabilmektedir. Tahliye taahhütnamesi; yazılı şekilde yapılmalı, kiracı tarafından bizzat veya temsilcisi tarafından imzalanmalı, kiracının çıkacağı tarih belirtilmeli ve kiralananın tesliminden sonra düzenlenmelidir. Aksi halde tahliye taahhüdü geçersiz olacaktır. Tahliye taahhütnamesi elinde bulunan kiraya veren, tahliye için ön görülen sürede kiracının kiralananı teslim etmemesi halinde 1 ay içerisinde icraya başvurmak ya da tahliye davası açmak suretiyle taşınmazın tahliyesini sağlayabilecektir.


SÜRESİZ KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRACI KİRA BEDELİNİ ÖDEMEZSE KİRALAYAN EV SAHİBİ KİRA İLİŞKİSİNİ NASIL SONLANDIRABİLİR?

İlk olarak kiraya veren, kiracının kira bedelini ödememesi sebebiyle, iki haklı ihtarda bulunmuş ise ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden itibaren 1 ay içinde açacağı dava ile kira sözleşmesini sona erdirme hakkına sahiptir. Bu ihtarlarda, ödeme yapılması için süre verilmeli ve belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmaması durumunda sözleşmenin feshedileceği açıkça belirtilmelidir.

İkinci olarak kiracı, kira bedelini zamanında ödemez ise ev sahibi, ihtarname yolu ile kiracıya kira bedelinin ödenmesi için 30 günlük süre verir ve süre sonunda kira bedelini ödememesi halinde sözleşmenin sona erdirileceğini bildirir. İhtarname gönderildikten sonra tahliye davası açılabilir. Açılacak olan tahliye davasında, kiracıya tebliğ edilen ihtarnamede belirtilen 30 günlük süre içerisinde kira bedelleri ödenmez ise kira döneminin sonu beklenmeksizin tahliye davası açılabilir.


KİRACI KİRALANAN TAŞINMAZA ZARAR VERİYORSA KİRALAYAN EV SAHİBİ KİRA İLİŞKİSİ NASIL SONLANDIRILABİLİR?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiracının kiralanan taşınmaza kasten ve ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bahsi geçen özen yükümlülüğüne aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımında çekilmez hale gelmesi durumunda, kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi derhal sonlandırabilir.


KİRALANAN TAŞINMAZA GEREKSİNİM DUYULMASI, YENİDEN İNŞASININ GEREKMESİ HALİNDE EV SAHİBİ KİRA İLİŞKİSİ NASIL SONLANDIRILABİLİR?

Kiraya veren, kira sözleşmesini; kendisinin eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


İÇERİSİNDE KİRACI OLAN EVİ SATIN ALAN EV SAHİBİ KİRA İLİŞKİSİ NASIL SONLANDIRILABİLİR?

Yeni malik, kira sözleşmesini; kendisinin eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, satın alma tarihinden başlayarak 1 ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, 6 ay sonra açacağı bir dava ile sona erdirebilmektedir. Yeni malik, dilerse sözleşme süresinin bitiminden başlayarak 1 ay içinde dava açarak da sözleşmeyi sona erdirebilmektedir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp