KİŞİSEL VERİLERİN İHLALİ HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?

KİŞİSEL VERİLERİN İHLALİ HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?


AB’ye uyum kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu bakımdan incelenecek olan husus, kişisel verileri ihlal edilen tüketicinin haklarının neler olduğudur.


KVKK m.12 HÜKMÜNE GÖRE; VERİ SORUMLUSUNUN GÖREVLERİ NELERDİR?

·         Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

·         Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

·         Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacı ile uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.


KVKK m. 11 HÜKMÜNE GÖRE TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, haklarına sahiptir.

Anlaşılacağı üzere Kurum’un internet sayfasından veri ihlalini öğrenen bir tüketicinin veri sorumlusuna başvurarak hangi verilerinin ihlal edildiğini daha açık olarak öğrenebilme imkânı bulunmaktadır. Ancak tüketici bu durumda yalnızca kendisi hakkında bilgileri talep edebilir.


VERİ İHLALİ HALİNDE TÜKETİCİLERİN BAŞVURU YOLLARI NELERDİR?

Kişisel Verileri Koruma Kanunun 14. Maddesi uyarınca tüketici taleplerini öncelikli olarak veri sorumlusuna iletmek zorundadır. Başvurusun reddedilmesi, başvuruya süresi içinde cevap verilmemesi ya da cevabın yetersiz olması halinde ilgili kişi Kurula şikâyet yoluyla başvurabilir.

Tüketici başvurusunu yazılı olarak, Kayıtlı Elektronik Posta ile, veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan e-postası veya veri sorumlusu tarafından bu amaçla geliştirilip hizmete sunulmuş sistem ile yapabilecektir. Başvuruda tüketicinin adı soyadı, T.C kimlik numarası, adresi ve talep konusu gösterilmelidir.

Başvuruyu alan veri sorumlusunun tüketiciye 30 gün içinde cevap vermesi gerekir. Tüketiciye cevap verilmemesi veya verilen cevabın yeterli gelmemesi halinde tüketicinin 60 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı olacaktır.


VERİ İHLALİ HALİNDE TÜKETİCİLERİN TAZMİNAT HAKKI VAR MIDIR?

Kurul’a yapılacak şikâyetin konusu tüketicinin verisinin ihlal edilip edilmediği konusunda bilgi alınması olabileceği gibi veri güvenliğini sağlayamayan veri sorumlusunun cezalandırılması talepli de olabilir.

Bu durumda veri ihlali sebebi ile mağdur olan tüketici veri sorumlusunun KVKK madde 12 hükmüne göre yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebi ile veri sorumlusunun idari para cezası almasını sağlayabilecektir.

Ayrıca verisi ihlal edildiğine dair bilgi alan tüketicinin ayrıca veri ihlali sebebi ile bir zarar görmesi ve bu zararını ispat etmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m. 14/3 hükmü ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine göre veri sorumlusuna karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı da bulunmaktadır.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp