YABANCI PLAKALI ARACIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ VE KULLANILMASI

YABANCI PLAKALI ARACIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ VE KULLANILMASI


Yurtdışında ikametgahı bulunan kişiler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye'ye getirebilir. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ise, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler.

Taşıt getirecek kişilerin öncelikle yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlaması gerekir. Yurtdışında yerleşik olma; olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmasını ifade eder. Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarih itibariyle yurtdışında yerleşik olma koşulu sağlanmıyor ise taşıtın Türkiye’ye girişine izin verilmez.

Vatandaşlık durumuna bakılmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 185 gün süre ikamet eden ve kendi adına kayıtlı aracı da aynı şekilde yurtdışında 185 gün süreyle bulunan kişiler (yurtdışında yerleşik vatandaşlarımız ile Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyruklular) aşağıda belirtilen belgeleri ibraz ederek 24 ay (730 gün) süreyle yabancı plakalı aracını hiçbir ücret ödemeden Türkiye’de bulundurma ve kullanma imkanına sahiptir. İşbu belgeler;

-          Taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olduğunu gösterir mülkiyet belgesi (ruhsat),

-          Taşıtı getiren kişinin ehliyeti

-          Duruma göre yurtdışı ikameti gösterir belge (pasaport, kimlik belgesi, oturum izni)

-          Türkiye'de geçerli trafik sigorta poliçesi,

-          Kişinin pasaportu veya pasaport yerine geçen kimlik belgesi,

-          Yurtdışından emekliler için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgesi,

-          Duruma göre geçerli bir vekaletname veya kira sözleşmesi,

-          Tüzel kişiliğe ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümeli belge.

Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek süre 730 günü aşmamak üzere ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar olabilir. Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilir. Tüzel kişiliklere ait taşıtların (otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosiklet) vekaletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde 30 güne kadar süre verilir. Kiralanarak getirilen taşıtlara verilecek süre, kişinin vatandaşlık ve oturumuna bağlı olarak, 730 günlük süreyi de aşmamak kaydıyla kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamaz. Taşıta verilen süre, tek seferde kullanabileceği gibi, parça parça da kullanılabilir.

Yurtdışından emekli olanların, emeklilik tarihinden sonra Türkiye’ye ilk defa getirecekleri adlarına kayıtlı taşıt için yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre şartı aranmaz. 730 günlük sürenin tamamını kullanmadan taşıtıyla yurtdışına çıkan emeklilerin kalan süreden faydalanmak üzere yeniden Türkiye’ye girmek istemeleri halinde, bu kişilerden yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre şartı aranmaz ve taşıtlarına kalan süre verilerek girişlerine izin verilir. 730 Günlük sürenin tamamı kullanıldıktan sonra taşıtıyla yurtdışına çıkan emeklilerin Türkiye’ye yeniden girmek istemeleri halinde bu sefer 185 gün şartının sağlanması aranmaktadır.

Yabancı plakalı araçları Türkiye’de yalnızca; araç sahibi, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan araç sahibinin eşi, anne babası veya çocukları kullanabilir. Bunun dışında ancak, yolculuk süresince araç sahibinin de taşıtta bulunması kaydıyla başkaları tarafından kullanılmasına izin verilir. Bu araçların sahipleri vekaletname vererek taşıtlarını başkasının kullanımına bırakamazlar.

Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de araçlarını 2 yıl kullanabilmesi için Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren geriye doğru son 1 yıl içinde kesintili veya kesintisiz toplam 185 gün yurtdışında kalması gerekiyordu. Fakat koronavirüs nedeniyle bu sürede değişiklik yapıldı. Türkiye’den çıkış yapmış yabancı plakalı araçların Türkiye’ye yeniden girmek için beklemeleri gereken süre pandemi döneminde 15 güne indirilmiştir. Pandemi dolayısıyla alınan tedbir kapsamında yurt dışından getirilen araçların Türkiye’de 2 yıl kaldıktan sonra yeniden Türkiye’ye getirilebilmesi için aranan 185 gün yurt dışında kalmış olma şartı 2021 yılının sonuna kadar 15 (onbeş) gün olarak uygulanacak.


15 Günlük Süreden Kimler Yararlanabilir?

Bu haktan yararlanabilmek için:

-          Kişinin 14 Ekim 2020 tarihi öncesinde taşıtıyla veya taşıtsız Türkiye’ye giriş yapmış olması,

-          Kişinin ve taşıtının en az 15 gün Türkiye gümrük sınırları dışında bulunması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan yabancı plakalı araç sahiplerine, 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvurmaları halinde, Türkiye’de araçlarıyla kalmak için tekrar 730 gün süre verilir. Bu haktan hali hazırda Türkiye’den çıkış yapmış ancak yurt dışında henüz 185 günü doldurmamış kişiler de yararlanabilir.

Özetle; 14.10.2020 tarihinden önce gerekli şartları sağlayarak Türkiye’de bulunmuş olmaları kaydı ile; 24 ayı doldurduğumuzun ertesi günü 15 gün süreyle yurtdışına çıkılması halinde dönüşte bağlı bulunduğunuz gümrük müdürlüğüne başvurarak yeniden 24 ay süreyle Türkiye’de yabancı plakalı aracınızla kalabilirsiniz.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp