6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HİZMET ALAN KİŞİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

MOSA LEGAL olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
KVKK (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz (Ad-Soyad, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Adres, Telefon Numarası, Mail Adresi, E-Fatura Müşteri Bilgisi, Fatura Tutarı, Çağrı Merkezi Kayıtları, danışılan konulara ilişkin bilgi ve belgelerı); veri sorumlusu olarak MOSA LEGAL (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” veya “Firma” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu: MOSA ARABULUCULUK TAHKİM EĞİTİM DANIŞMANLIK UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gayrettepe Mah. Bahar Sok. Karanfil Plaza No:2 Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0850 241 81 28    

Web Sitesi: www.mosalegal.com

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
 • Toplanan kişisel verileriniz; 
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülebilmesi,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır. 
Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.    
Ad-Soyad, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası.    
İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.    
Adres, Telefon Numarası, Mail Adresi.    
Müşteri İşlem: Bu veri kategorisi çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.    
E-fatura Müşteri Bilgisi, Fatura Tutarı, Çağrı Merkezi Kayıtları.  

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıklarına,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirlere,
 • E-fatura hizmeti aldığımız özel hukuk tüzel kişilerine,
 • Bilişim hizmeti aldığımız özel hukuk tüzel kişilerine,
6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak şirketimiz tarafından ilgili kişiden sözlü, fiziki veya dijital ortamda toplanmakta ve otomatik yollarla şirketimiz bilgisayar ve serverlarında işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları
Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.mosalegal.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK Bilgi Talep Formu’nu doldurmak suretiyle ve söz konusu açıklanan yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
İyzico
Whatsapp