ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

 

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Anayasa ile koruma altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11 No’lu ek protokolü kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla herkesin başvurabileceği bir yargı yoludur. Yani Türk vatandaşları gibi yabancı ülke vatandaşları veya mavi kartlılar da AYM’e bireysel başvuruda bulunabilirler. Kişiler bizzat, kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru niteliğinde ki yargısal denetim 23.09.2012 tarihinden itibaren kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılan başvurularda uygulanmaktadır. Bu tarihten önce verilmiş olan kararlara ilişkin AYM’e bireysel başvuruda bulunmak mümkün değildir.

Hakları ihlal edilenler, idari ve yargısal yollarının tamamını yani olağan kanun yollarını tükettikten sonra AYM’e bireysel başvuru yapabilirler. Yasama işlemler, düzenleyici idari işlemler, Anayasa Mahkemesi kararları ve Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler aleyhine bireysel başvuru yapılamaz. Yapılması halinde başvuru reddedilecektir.

AYM’e Bireysel Başvuruda bulunabilmek için https://www.anayasa.gov.tr/tr/bireysel-basvuru/bireysel-basvuru-elektronik-formu/ sitesinde yer alan başvuru formunun şartlara uygun biçimde ve resmi bir dille doldurularak gerçekleştirilmesi gerekir.

Başvuru formu doldurulurken;

-          Formda yer alan ilgili yerlere kişisel bilgiler doğru olarak yazılmalıdır.

-          Bireysel başvuruya konu olay ve tüm yargı süreci özetlenerek anlatılmalıdır.

-          Başvuruya konu ekler numara verilmek suretiyle eklenmelidir.

-          Başvuran kişiye ait nüfus cüzdan fotokopisi başvuruya eklenmelidir. Aksi halde başvurular reddedilecektir.

-          Başvuruya konu olay ve yargı süreci nedeniyle Anayasada ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde düzenlenen hangi hakların ihlal edildiği açıkça belirtilmelidir.

-          Bireysel başvuru formunun sonuç kısmında; ihlallerin tespiti, ihlal nedeniyle ortaya çıkan zararın giderilmesi için yeniden yargılama yapılması veya uğranılan maddi ve manevi zararın tazmin edilmesi talep edilmeli, tazminatın miktarı belirtilmelidir.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi, olağan kanun yolunun tüketilmesinden itibaren 30 gündür. Tüm olağan yargısal yollar tüketildikten sonra 30 gün içinde bireysel başvuruda bulunmak gerekir. Başvuru süresinin kaçırılmaması için, başvuru formunun, 30 gün içinde Anayasa Mahkemesine, Anayasa Mahkemesine gönderilmek üzere mahkeme kalemlerine ya da yurt dışı temsilciliklerine teslim edilmesi yeterlidir. Haklı bir mazeretten dolayı 30 günlük sürenin kaçırılması halinde mazeretin ortadan kalkmasından itibaren 15 günlük süre içinde başvuruda bulunulması gerekir.  

Başvuru sırasında başvuru harcı yatırılır. (2021 başvuru harcı 487,60 TL’dir) Maddi durumun başvuru harcını ödemeye yeterli olmaması halinde işbu durumun belgelendirilerek adli yardım talepli başvuru yapılabilir. Yapılan başvuru başvuran tarafından e-devlet üzerinden takip edilebilir. Başvurunun karara çıkması halinde de karar başvurucuya tebliğ edilir.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp