İBRANAME NEDİR? GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

İBRANAMENİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?


İşçinin işten ayrılırken; ücret, fazla çalışma ücreti, yıllık izin alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı gibi alacaklarını aldığına ve başkaca bir alacağının kalmadığına dair imzalayarak işverene verdiği belgeye iş hukuku kapsamında ibraname denir. İbraname geçmişte doğmuş alacaklar için düzenlenebilmekte, gelecekte doğacak işçi hak ve alacakları için düzenlenememektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre 01.07.2012 tarihinden itibaren sona eren iş sözleşmelerine konu ibranamelerde aşağıda belirttiğimiz hususların bulunması gerekir.


-       İbraname yazılı olmalıdır. Bilgisayarla veya elle yazılması ya da noter huzurunda yapılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.  

-    İbra sözleşmesinin imzalanabilmesi için, hizmet sözleşmenin sonra ermesinden başlayarak en az 1 (bir) aylık sürenin geçmiş bulunması gerekmektedir. Aksi halde düzenlenen ibranameler geçersiz olacaktır.

-       İbranamede ibra konusu alacağın türü ve miktarı açıkça belirtilmiş olmalıdır. Tüm alacak kalemleri tereddüte mahal vermeyecek açıklıkta yazılarak belirtilmelidir.

-       Ödeme eksiksiz olarak yapılmış olmalıdır. Kısmi ödeme yapılması halinde Yargıtay, ibra belgesinin makbuz hükmünde olduğunu kabul etmektedir.

-       Ödeme banka kanalıyla yapılmış olmalıdır.


Yukarıdaki şartları taşımayan ibraname kesin olarak hükümsüz kabul edilir. Alacağın tamamının ödenmediği ibranameler veya ibranamede beyan edilen alacakların ödendiğini gösterir diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olmak üzere makbuz yerine geçer. Yalnız bu durumda dahi, ödemenin banka aracılığıyla yapılmış olması şarttır. Yani bankadan yapılan ödemeler ibraname açısından hiçbir değer ifade etmezler. Bunlar ancak ifa niteliğinde kabul edilir.

İşçinin fesih ile muaccel hale gelen kıdem tazminatı ve izin ücreti gibi haklarının ödeme tarihinin ibra sözleşmesinin imzalanması gerekçesi ile bir ay süreyle ertelenmesi söz konusu değildir. Yargıtay, ibraname için beklenmesi gereken bir aylık süreye dair, 4857 sayılı İş Kanunu 19.maddesinde, feshe itiraz bakımından bir aylık süre öngörüldüğünü ve bu süre içerisinde işçinin işe iadesi davası açma hakkı bulunduğunu altını çizerek bu sürenin işverenin olası baskılarını azaltmak ve iş güvencesi sağlamak amacıyla gerekli olduğunu belirtmiştir.

Yargıtay kararlarında da belirtildiği gibi geçerlilik şartlarını taşımayan ibranameler dikkate alınmayacaktır. Geçerlilik şartlarını taşıyan ibranamelere işçi tarafından ihtirazı kayıt konulmaması halinde, işçinin hak ve alacaklarını aldığı kabul edilecek ve davaya konu edilemeyecektir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp