İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESHİ

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESHİ

 

İşçinin iş akdini haklı nedenle derhal fesih hakkı İş Kanunu madde 24’ te düzenlenmiştir. İşe devam etmek işçi açısından katlanılamayacak hale gelmiş ve İş Kanunu’nun 24. Maddesinde sayılan hallerden biri mevcut ise işçi iş sözleşmesini herhangi bir bildirim süresine uymaksızın haklı nedenle derhal feshedebilir. İşçi ile işveren arasında yapılan sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi olması bu konuda önem arz etmez.


İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Feshi Sebepleri Nelerdir?

1-    Sağlık Sebepleri

· İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa,

· İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa,

İşçinin sağlık sebepleriyle haklı nedenle fesih hakkı bulunmaktadır.

2-    Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri

· İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa,

· İşveren işçinin veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa,

· İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse yahut işçiyi veya aile üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçiye ve aile üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse.  Yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa,

· İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa,

· İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

· Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları uygulanmazsa,

İş sözleşmesi işçi tarafından haklı nedenle feshedilebilir.

3-    Zorlayıcı Sebepler

· İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa,

İşçinin haklı nedenle, herhangi bir bildirim süresine tabi olmadan iş akdini fesih hakkı mevcuttur.


Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi

İş Kanunu madde 24’te gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içinde kullanılması gerekmektedir. Bu süreler geçtikten sonra yapılan fesihler haklı nedenle fesih kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.


Haklı Nedenle Fesih Halinde Kıdem Tazminatı Alınabilir Mi?

Haklı nedenle fesih hali kıdem tazminatı konusunda belirleyici bir husustur. İşçi iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshederse işveren, işçiye eğer kıdem tazminatı için gerekli diğer şartlar da oluşmuş ise hak ettiği kıdem tazminatını ve tarafına ödenmeyen diğer alacaklarını ödemekle yükümlüdür.

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp