KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACININ EVDEN ÇIKARILMASI, TAHLİYESİ NASIL OLUR?

KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACININ EVDEN ÇIKARILMASI, TAHLİYESİ NASIL OLUR?


Kanunda kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmeler olarak tanımlanmıştır.

Kira sözleşmeleri her iki tarafa hak ve yükümlülükler yükler. Yani kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla, kiracı ise kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiracının kira bedelini ödeme yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kanunumuz kiraya verene bazı hukuki imkanlar tanımıştır.


1.     İKİ HAKLI İHTAR GÖNDEREREK TAHLİYE DAVASI AÇILMASI

Temerrüde düşen yani kira borcunu ödemeyen kiracının tahliyesi için başvurulabilecek birinci yol iki haklı ihtar göndermek suretiyle taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açmaktır.

İhtarlar bir kira dönemi içerisinde farklı aylara ait kira bedellerinin ödenmemesi halinde yazılı olarak gönderilir. İhtarın gönderildiğinin ispatı açısından noter kanalı ile gönderilmesi önem arz etmektedir. Aksi halde gönderilen ihtarın ispatı yapılamayabilir.  Aynı zamanda ödenmeyen kira alacakları için icra takibi başlatılmış ise icra takibi de ihtar niteliğindedir.

İki haklı ihtarı gönderen kiraya veren tarafından, kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılır.  1 aylık süre hak düşürücü niteliğinde olduğundan mahkeme tarafından resen dikkate alınır ve sürenin geçmesi halinde tahliye hakkı sona erer.


2.     TAHLİYE TALEPLİ OLARAK İCRA TAKİBİNİN BAŞLATILMASI

Temerrüde düşen yani kira borcunu ödemeyen kiracıdan hızlı bir şekilde kira alacağını tahsil etmek ve kiralanan taşınmazdan tahliyesini sağlamak için başvurulabilecek diğer bir yol tahliye talepli olarak icra takibi başlatmaktır. İcra takibinin başlatılmasıyla borçluya ödeme emri gönderilir. Ödeme emrinde borçluya, borcunu 30 gün içerisinde ödemesi ya da 7 gün içerisinde itiraz etmesi, aksi halde taşınmazın tahliye edileceği bildirilir.

Borçlu 7 gün içerisinde itiraz ederse takip durur, 30 gün içerisinde tüm masraflar ile beraber kira borcunu öderse tahliye edilmez. Ancak kiracının 7 günlük süre içerisinde icra takibine itiraz etmesi halinde kira ilişkisi yazılı bir kira sözleşmesine dayanıyorsa itirazın kaldırılması için İcra Hukuk Mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açılır ve hâkim tarafından sadece kira borcunun ödenip ödenmediğine bakılır. Kira borcu ödenmemiş ise kiracının tahliyesine karar verilir. Ancak kiracının sözleşmede bulunan imzaya itiraz etmesi halinde hâkim imzanın kiracıya ait olup olmadığını tespit eder. İmzanın kiracıya ait olduğuna hükmeder ve borç ödenmez ise yine kiracının tahliyesine karar verilir. Borçlu kira takibine süresinde itiraz eder ve kiraya verinin elinde yazılı bir kira sözleşmesi olmazsa Asliye Hukuk Mahkemesinde itirazın iptali davası açılır.


3.     TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇILMASI

Kanunda da belirtildiği gibi kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Kiracı verilen süre içerisinde kira borcunu ödemezse kira süresinin sonunu beklemeden temerrüt nedeniyle tahliye davası açılabilir. Mahkeme tarafından kiracının tahliyesine karar verilmesi halinde işbu karar icra kanalı ile çözüme kavuşturulur.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp