MARKA TESCİLİ NASIL YAPILIR VE MARKA HAKKINA TECAVÜZ NEDİR?

MARKA TESCİLİ NASIL YAPILIR VE MARKA HAKKINA TECAVÜZ NEDİR?


MARKA TESCİLİ

Marka, bir teşebbüse ait malların diğerlerine ait mallardan ayırt edilmesini sağlayan işarettir. Markaların tescili zorunlu değildir. Bununla birlikte markanın tescil edilmesi onun sağladığı haklar ve ona karşı yapılan ihlaller bakımından ispatlayıcı bir özelliğiyle büyük önemi haizdir. Dolayısıyla tescilin, geniş bir koruma alanı sağladığını söylemek mümkündür.

Marka tescili için ilgili belgeler ve formlar, gerekli şartlara uyularak hazırlanır ve Türk Patent Ve Marka Kurumu’na bunlarla başvurulur. Başvuru bireysel olarak veya vekil aracılığıyla yapılır. Yabancı uyruklu vatandaşlar ise tescil başvurusunu yalnızca vekil aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu başvuru elden, posta yoluyla veya elektronik imza ile internet ortamından yapılabilir.

Sınai Mülkiyet Kanunu m. 11 hükmüne göre başvuruda yer alması gereken belgeler şunlardır:

a)       Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formu,

b)      Marka örneği,

c)       Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesi,

d)      Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi,

e)      Başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32’nci madde kapsamında düzenlenmiş teknik şartname,

f)        Rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgi,

g)       Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığı.

 

MARKA HAKKINA TECAVÜZ

MARKAYA TECAVÜZ HALLLERİ NELERDİR?

Marka hakkına tecavüz kısaca, sahip olunan markanın haksız biçimde taklit edilmesidir. Marka hakkına tecavüz olarak sayılan fiiller SMK m. 29 hükmünde düzenlenmiştir.  Bu hükme göre marka hakkına tecavüz sayılan haller şunlardır:

a)       Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7’nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.

b)      Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

c)       Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

d)      Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

MARKASI TECAVÜZ EDİLEN HAK SAHİPLERİNİN NE GİBİ HAKLARI VARDIR?

SMK m. 150 hükmü ise marka hakkına tecavüz halinde marka hakkı tecavüze uğrayan kişilerin tazminat talep edebileceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla marka hakkının ihlale uğradığı iddiasıyla marka hakkına tecavüz edilen kişiler, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’nde tazminat davası açarak zararlarının tazmini talep edebileceklerdir.

Bununla birlikte bu durumda tecavüz fiilini işleyen kişilerin zararın tazmini için tazminat sorumluluğu bulunmakla birlikte, aynı zamanda SMK m. 30 hükmü gereğince ceza sorumluluğu da bulunmaktadır.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp