MERKEZİ SİSTEMDEN KOMBİYE DÖNÜLÜR MÜ?

MERKEZİ SİSTEMDEN KOMBİYE DÖNÜLÜR MÜ?

 

Yurtdışında yaşan ve Türkiye’de dairesi bulunan kişiler ısıtma yöntemlerinden bireysel ısıtma sistemini tercih etmektedir. Çünkü Türkiye’de bulunmadıkları sürelerde, özellikle de kış aylarında merkezi ısıtma sistemine dahil olarak ısınma ücreti ödemek yerine sadece yaktıkları döneme ait ısınma bedelini ödemeyerek masraftan kaçınmayı istiyorlar. Peki bu nedenler dahilinde merkezi sistemden bireysel sisteme yani kombiye geçiş mümkün müdür?

Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sisteme, merkezi ısıtma sistemi denilmektedir. Maliklerin talebi üzerine, merkezi sistemden bireysel sisteme geçilebilmektedir.

Bu husus 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu m.42/4’de düzenlenmektedir. İlgili maddeye göre;

‘’Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.

Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.’’

 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 13/3. maddesinde yapılan değişiklik ile 01.04.2010 tarihinden sonra yapılan binalarda, yapı ruhsatına esas olan toplam inşaat alanının 2.000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi zorunlu hale getirilmiştir. Ancak bu tarihten önce yapılan 2.000 m2 ve üzeri binalarda; eğer bina bireysel ısıtma sistemine sahipse, merkezi ısıtma sistemine geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak, Kat Mülkiyeti Kanunu 42/4. madde hükmü gereğince 01.04.2010 tarihinden önceki 2.000 m2 ve üzeri binalarda kat maliklerinden birinin isteği ve kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine bireysel sistemden merkezi sisteme geçiş mümkün olmaktadır.

 

Özetle, Kat Malikleri Kanunu’nun 42/4. Maddesi hükmü gereğince merkezi ısıtma sisteminden bireysel ısıtma sisteme veya bireysel ısıtma sisteminden merkezi ısıtma sistemine geçiş, kat maliklerinin, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla alacakları bir kararla mümkün olabilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki; toplam inşaat alanı 2.000 m2 ve üzeri olan binalardaki merkezi ısıtma sisteminin bireysel ısıtma sistemine geçilmesi için, kat maliklerinin çifte oybirliği ile karar almaları zorunluk arz etmektedir.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp