MİRASIN İNTİKALİ VE VERASET İNTİKAL VERGİSİ

MİRASIN İNTİKALİ VE VERASET İNTİKAL VERGİSİ


MİRASIN İNTİKALİ NEDİR?

Bir kişinin vefatı halinde, o kişiye ait taşınır - taşınmaz mallar, haklar ve borçlar bir bütün halinde yasal mirasçılarına geçer. Eğer tapuya kayıtlı; ev, arsa, tarla gibi gayrimenkullerin sahibi ölmüş ve mirası verasette ismi bulunan üçüncü kişilere kalmışsa mirasın devri olayına miras intikali denir.

MİRASIN İNTİKALİ İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Mirasçılardan biri diğer mirasçıları beklemeden tek başına intikalin yapılmasını talep edebilir. Mirasın intikali talebinde bulunabilmek için öncelikle noterliklerden veya Sulh Hukuk Mahkemelerinden mirasçı olunduğunu gösterir veraset ilamı yani mirasçılık belgesi alınmalıdır. Bu belgede mirasçı olan kişilerin isimleri ve mirastaki pay oranları yazılıdır. Miras kalan malvarlığına göre izlenilmesi gereken yolda birtakım farklılıklar bulunacaktır.

MİRASIN İNTİKALİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Mirasın intikali için noterden veya sulh hukuk mahkemesinden alınan mirasçılık belgesinin yanında bazı belgelerinde temin edilmesi gerekir. Nüfus cüzdanı, bir adet vesikalık fotoğraf, miras kalan taşınmaz konut ise tapu senedi ve zorunlu deprem sigortası poliçesinin yaptırıldığına ilişkin belgeler gerekir. Eğer miras bırakılan Türkiye’de değilse ve işlemlerini bir avukat aracılığı ile yapacaksa avukata verilen vekaletnamenin de bu belgeler arasında bulunması gerekir. Bu belgelerin tamamlanmasının ardından Tapu Müdürlüğü’ne başvurularak miras intikal işlemleri gerçekleştirilebilir. 

MİRAS KALAN BANKADAKİ PARANIN İNTİKALİNİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Miras kalan nakit para ve dövizi beyannamede belirterek veraset ve intikal vergisi beyannamesi vergi dairesine verilmelidir. Yani nakit para ve dövize isabet eden vergi tutarı ödenmiş olmalı ve varsa vadesi geçmiş taksitler de ödenmelidir. Ardından ilgili vergi dairesinden, veraset ve intikal vergisini ödendiğine dair bir tasdikname alınır. Bu tasdikname ve veraset ilamı ile bankaya gidildiğinde banka mirasçıya miras kalan para ve dövizi kesintisiz şekilde öder.  Eğer vergi dairesinden veraset ve intikal vergisi ödediğine dair tasdikname bankaya ibraz edilemezse, banka paranın % 5’ini kesinti yaparak mirasçıya öder. Bu kesinti ödenmeyen vergi içindir ve banka tarafından ilgili vergi dairesinin hesabına aktarılır.

Birden fazla mirasçı varsa ve bankada ki parayı sorunsuz bir şekilde çekmek konusunda anlaşmazlık yaşıyorlarsa bankadaki para üzerindeki elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için sulh hukuk mahkemesinde diğer mirasçılara karşı dava açılması gerekir. 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NEDİR?

Kişiye miras bırakan tarafından bir miras kalmışsa, bu mallar için veraset ve intikal vergisi ödemekle yükümlü hale gelir.  Bu nedenle öncelikle veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi gerekir. Türkiye sınırları içinde bulunan malların ya da Türk vatandaşı olan kişilerden intikal eden yurt içi ve yurt dışında bulunana malların intikali halinde beyanname verilmesi gerekecektir.  Türk vatandaşlarının, yurt dışında veraset yoluyla herhangi bir mal edinmeleri durumunda da beyanname vermek zorundadırlar.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ NEREYE VERİLİR?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi; vefat eden kişi Türkiye’de ise onun ikametgâhının bulunduğu, yurtdışında ise Türkiye’de ki son ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilmelidir. Eğer miras bırakan kişi Türkiye’de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgâh adresi bilinmiyorsa, miras kalan malın bulunduğu veya mirasçının bulunduğun yerdeki vergi dairesine de veraset ve intikal vergisi beyannamesini imzalayarak verilebilir.  Eğer beyanname verecek olan mirasçı yurt dışında bulunuyorsa, beyannameyi yurt dışındaki konsolosluklara da verebilir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

- Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,

- Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve sen yurtdışında bulunuyorsan ölüm tarihini takip eden altı ay içinde,

- Ölüm yurtdışında meydana gelmiş ve sen Türkiye’de bulunuyorsan ölüm tarihini takip eden altı ay içinde,

- Ölüm yurtdışında meydana gelmiş ve sende ölenin bulunduğu ülkede bulunuyorsan ölüm tarihini takip eden dört ay içinde,

- Ölüm yurtdışında meydana gelmiş ve sen ölenin bulunduğu ülke dışında başka bir ülkede bulunuyorsan ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi gerekir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İNTERNETTEN ÖDENEBİLİR Mİ?

Beyanname İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sayfasında (ivd.gib.gov.tr) yer alan, "Veraset İşlemleri" kısmından elektronik ortamda teslim edilebilir. İnteraktif Vergi Dairesi şifresinin olmaması durumunda kaydolarak hemen şifre alınabilir. Ya da e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılabilir. İşlemler miras bırakan kişinin TC kimlik numarası ile yapılır. Beyanname ilgili vergi dairesine otomatik olarak gönderilir. Veraset ve intikal vergisini, tahakkukundan itibaren 3 yılda, her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere toplam 6 eşit taksitle ödenir. Ödemeyi İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sayfasından (ivd.gib.gov.tr) giriş yaparak, hızlı ödeme adımlarından "Belge Numarası ile Ödeme" adımı üzerinden gerçekleştirilebilir. Vergi, anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları veya banka hesabından, internet bankacılığı üzerinden, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebilir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN MUAF MÜMKÜN MÜ?

Hükmî şahıslara ait olan ve halkın genelinin yararlanması için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulmuş olan teşekküller de veraset ve intikal vergisinden muaftır.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN İSTİSNALARI NELERDİR?

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534,00 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479,00 TL kısmı 2021 yılında vergiden istisna olacaktır.

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerin ise 2021 yılında 7.703,00 TL kısmı vergiden istisna olacaktır.

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde ise istisna tutarı da 7.703,00 TL olarak uygulanacaktır.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp