MİRASIN REDDİ, MİRAS REDDİ SÜRESİ

MİRASIN REDDİ ,MİRAS REDDİ SÜRESİ


Miras bırakanın bırakmış olduğu tüm hak, alacak ve yükümlülüklerin mirasçılar tarafından reddedilmesi haline mirasın reddi denir. Mirasın reddi kurumu Türk Medeni Kanunu’nda iki şekilde düzenlenmiştir.


1.     Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

 

Türk Medeni Kanunu 605. maddesine göre; ‘’Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır’’ denilmektedir. Mirasın hükmen reddi halinde kendiliğinden herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmaksızın karine olarak mirasın reddi sağlanmış olur. Yani mirasçıların üç aylık ret süresini susarak geçirmeleri halinde mirası reddetmiş oldukları kabul edilir. Ayrıca mirasın hükmen reddedilmiş olması için; miras bırakanın ölüm tarihinde terekedeki pasiflerin aktiflerden fazla olması ve murisin borca batık olduğunun resmen tespit edilmiş ya da tespit edilebilir olması gerekir.

 

2.     Mirasın Gerçek Reddi Nedir?

 

Türk Medeni Kanunu 609. maddesine göre; Ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan mirasçıların yazılı veya sözlü olarak mirası reddettikleri yönündeki kayıtsız ve şartsız beyanlarını miras bırakanın yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmeleri ile miras reddedilir. Miras bırakanın vefat tarihinden veya mirasçının mirasçı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren üç aylık süre içinde mirasın reddi talebinde bulunulması gerekir. Mirasın reddi için söz konusu olan süre hak düşürücü süredir ve süresinden sonra açılan mirasın reddi davalarında hâkim süreyi resen dikkate alarak davanın reddine karar verebilir.

 

Mirasçılar tarafından miras bırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesinde açılan mirasın gerçek reddi davası mirasın tümünü kapsayacak şekilde kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Bu hususa ilişkin olarak düzenlenen vekaletnamede özel yetkilendirme ile mirası reddetme hakkı mirasçıların vekilleri aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.

 

Hangi mirasçılar mirası reddedemez?

-          Mirasçı, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan işlemler yapmış ise, örneğin mirasçının terekedeki evde ikamet etmeye başlaması, terekede bulunan bahçedeki ağaçlardan meyveleri toplamaya başlaması gibi olağan olmayan işlemlerde mirasçı mirası reddedemez

-          Mirasçı ret süresi sona ermeden mirasçı sıfatıyla tereke işlemlerine karışmışsa, örneğin terekedeki mallarla ilgili olarak devir ve intikal işlemleri yapılmış ise mirasçı, mirası reddedemez

-          Miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yaparsa, mirası reddedemez

-          Tereke mallarını gizler veya kendine mal ederse mirası reddedemez

 

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp