ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU


Özel belge içeriği hukuka ve ahlaka aykırı olmayan, düzenleyeni bilinen, yazılı ve hukuken korunan bir içeriğe sahip olan belgeler bütününe denilmektedir. Örneğin adi bir senet, kira sözleşmesi, mal beyanı, fatura gibi belgeler özel belge sayılmaktadır.

Özel belgede sahtecilik suçu ise Türk Ceza Kanunu madde 207’de düzenlenmektedir. İlgili hükme göre;

“Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.”

İlgili hükümden de anlaşıldığı üzere özel evrakta sahtecilik suçu üç farklı seçimlik hareketle, kasten işlenebilen bir suçtur:

-          Özel bir belgenin sahte olarak düzenlenip kullanılması,

-          Gerçek bir özel belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilerek kullanılması,

-          Sahte olduğunu bilerek özel belge kullanma.

 

Yukarıdaki üç seçimlik hareketten herhangi birinin işlenmesiyle özel belgede sahtecilik suçu oluşur. Yukarıdaki üç eylemin, aynı fail tarafından ayrı ayrı zamanlarda, fakat aynı özel belgeyle işlenmesi halinde de faile tek bir ceza verilir. Özel Belgede Sahtecilik suçunun işlenebilmesi için doğrudan bahse konu özel belge ile ilgili hukuki bir sonuç işlenmesi gerekmektedir. Resmi belgede sahtecilik suçundan farklı olarak, bu suçun oluşması için özel belgenin kullanılması zorunludur. Bunun dışında, suçun oluşması için somut bir zararın meydana gelmesi gerekmez.

Özel belgede sahtecilik suçu şikâyete bağlı suçlardan değildir, bu nedenle herhangi bir şikâyet süresi yoktur. Ancak, özel evrakta sahtecilik suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıl olduğundan, suçun 8 yıl içinde savcılığa bildirilmesi halinde savcılık soruşturma başlatır. Şikâyet hangi aşamada yapılırsa yapılsın, müşteki ceza davasına müdahil sıfatıyla katılma hakkı kazanır. İlgili suçlarda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleri’dir.

Türk Ceza Kanunu’nun 208. Maddesinde ise Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu” düzenlenmektedir. İlgili hükme göre; “Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilerek herhangi bir özel belgeyi sahte olarak düzenlemenin yanında sahte olduğunu bilerek kullanan kişi ile gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi de cezai müeyyide ile yaptırıma tabi tutulmuştur.

Özel belgelere örnek verecek olursak;

Yargı kararlarında özel belge olarak kabul edilen belgeler arasında; bir borca ilişkin ibraname, faturalar, işe giriş bildirgeleri, ücret bordroları, kira sözleşmeleri, satış sözleşmesi, başkası adına sınava girilerek düzenlenen sınav kâğıdı, şirket karar defteri (ne sahte imza atılması), yaşam sigortası (na sahte imza atılması), sahte İETT bileti, vb. belgeler sayılabilir.

Bir hakkı ispata yarayan ve yazılı delil başlangıcı sayılan yazılar veya belirli bir olayı kanıtlayan özel mektuplar, kartpostallar, özel ilaç reçeteleri, sahte ilaç kupürleri, dilekçeler, suç ihbar yazısı, özel hekim raporu, sigorta poliçesi, banka teminat mektubu, beyanname, vb. belgeler de özel belge sayılmaktadır.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp