SENETTE ÖDEMEME PROTESTOSU VE PROTESTO SÜRESİNİN GEÇMESİ

SENETTE ÖDEMEME PROTESTOSU  VE PROTESTO SÜRESİNİN GEÇMESİ


Türk Ticaret Kanunu’nun 714. maddesi uyarınca, belirli bir günde veya keşide/düzenleme gününden veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şartını taşıyan bir bonoya dayanarak hamilin lehtara müracaat edebilmesi, ödeme gününü takip eden iki iş günü içinde senet keşidecisinin protesto edilmesine bağlıdır.


Senette Başvuru Hakkı

Bononun (senedin) asıl borçlu tarafından tamamen veya kısmen ödenmemesi halinde hamil şekli ve maddi koşulları yerine getirmek kaydıyla senette imzası olan ve ciro zincirinde kendisinden önce gelen kişilere başvuru hakkını kazanır. Senette imzası bulunan herkes hamile karşı senetten doğan borca karşı sorumludur. Başvuru hakkının ilk sahibi yetkili hamildir. Yetkili hamil ise senedi elinde bulunduran son kişidir. Senette asıl borçlu, senedi düzenleyen (keşideci) ve varsa onun avalistidir.


Başvuru Hakkının Kullanılma Şartları

- Senedin ödeme için usulüne uygun şekilde ibraz edilmesi,

- Borcun asıl borçlu tarafından tamamen veya kısmen ödememesi,

- Ödenmeme durumunun ödememe protestosu ile tespit edilmesi gereklidir.


Ödenmeme Durumunun Ödememe Protestosu ile Tespit Edilmesi

Ödememe protestosu senedin ödenmeme halini tespit eder ve başvuru borçlularına başvurunun ön şartıdır. Ödememe protestosu senedin ödenmemesi halinin ödeme yerindeki noter aracılığıyla resmen saptanmasıdır. Ödememe protestosu çekilmesi, başvuru hakkının kullanılması için gerekli şartların gerçekleştiğinin kanıtıdır. Böylelikle başvuru borçlularının sorumlulukları gündeme gelir. Ödenmeyen senedin tahsil edilebilmesi için ödememe protestosu son derece önemlidir.


Ödememe Protestosu İçerik

Senette ödeme talebinin yapıldığı yer ve tarih, kısmi ödeme varsa buna ilişkin kayıt, varsa tekrar ibraz talebi ve noterin imzası ödememe protestosunda olması gereken unsurlardır. Noter ayrıca senedin bir kopyasını protesto belgesi ile birlikte saklar.


Ödememe Protestosu Süresi

Ödememe protestosu ödeme gününü takip eden iki iş güiçerisinde çekilir. Ödememe protestosu senedin ödenme gününde yani vade tarihinde çekilemez. Ödememe protestosu çekme süreleri mücbir sebep varlığı halinde uzar. Eğer mücbir sebep vadenin gelmesinden itibaren otuz günden fazla sürecek olursa protesto çekme zorunluluğu ortadan kalkar ve protesto çekilmiş senedin sonuçlarını doğurur.


Protestodan Muafiyet Halleri

Hamil istisnai hallerde protesto çekilmesine gerek olmadan başvuru hakkını kullanabilir.

Kanuni Muafiyet Halleri: Asıl borçlunun iflası, otuz günü geçen mücbir sebep halleri

İradi Muafiyet Halleri: Keşideci, cirantalar veya avalistler senedin üzerine protestosuzdur, masrafsızdır, masrafsız iade, frankodur ya da benzeri bir ibare yazıp imzalarsa protesto çekmeye gerek kalmaz. Keşidecinin koyduğu kayıt herkes için geçerlidir. Bu kayda rağmen protesto çeken hamil masraflarına katlanır. Ciranta veya avalistin koyduğu kayıt sadece kendisi için hüküm ifade eder, yetkili hamil diğer sorumlulara başvurabilmek için yine protesto düzenlemek zorundadır.

SON EKLENEN MAKALELER
İyzico
Whatsapp